ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Осы аралыкта кг салмак жогалтамын, жане жарыска тынгылыкты дайындаламын. Агалары тугелдей таяк устап тур. Бiрак бул нак аштык емес, агзанын белгiлi бiр уакытта тамак кабылдауга уйренген адетi. Дененiн iшкi тазалыгын калай да сактау керек, оз денендi таза сактаудын тоте жолы: Асет Ризаулы Мукашбеков — Казiр бiз оразаны тутканда кандай кателiктер жiберемiз?

Добавил: Moogujind
Размер: 14.48 Mb
Скачали: 97544
Формат: ZIP архив

Адам баласы оразаны тамак iшiп-жеудi шектеп, аз-аздап кана iшiп денсаулыгын жаксартумен коса, жаны мен рухын тазалау ниетiнде устауга тиiс кой.

Тек кана озiннiн табанды енбегiн гана шексiз денсаулык пен куатты узак гумыр сурушiлердiн катарына алып келедi. Кейбiреулер айтады, коконiстер мен жемiс-жидектердi жактырмаймыз деп.

Табиги крахмал, кант жане майлар — булар жогары молшерде шогырланган тамак, сондыктан осыларды аздап, молшермен гана колданыныз.

Казахский кроссворд на тему «вокзал» 1.Жолаушы отыратын —

Бул игi iске бас-коз болып журген азамат: Улы Пифагор озiнiн философиялык iлiмiн уйренетiн шакiрттерiнен 40 кундiк аштык устануын талап еткен. Сыртынан сау сиякты корiнетiн осы адамдардын журек ауруынын курбаны болып, бiреулерi молага, ендi бiреулерi омiрлiк кембагал болып калгандарын да бiлемiз.

Ашыгу — суйектердiн каксауына ревматизмсуык тигенде, кабыну ауруларына, сондай-ак шаршаганда, ауа жетiспегенде комектесетiнi, кан тамырларын кенейтiп, тiптi канды да тазалайтыны тажiрибе жузiнде далелденген Ашыгу — куатынызды калпына келтiредi, осыны устаганнан кейiн, озiнiз де куш-куатыныздын артканын байкайсыз. Осы тамакпен кептiрiлген кара наннын 2 тiлiмiн женiз.

  PARAPA ROBOT V 1 3 0 РАБОЧИЙ БОТ ДЛЯ ПАРА ПА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Олар парчкшалар екi-уш уйден гана отырады, бiраздан кейiн коршiсi келдi, салем бердi.

Ашыгуды бастаганда агзаныздын кай жерiнде кiнарат бар, сол жерiнiз ауыра бастайды екен. Осынын салдарынан — фиброма, эндометриоз, ерте жане ауыр климакстар туындайды.

Алғашқы жыныстық қатынас (секс) немесе қыздықпен қоштасу (+18)

Окiнiшке орай казiргi жейтiнiмiз тугелдей унтакталган, басым болiгi жастаи тамактар, ешкандай турпайы клетчатка жок болгандыктан iшегiмiз тазаланбайды. Егер суык таза су iше берсен iшiн катып калуы мумкiн. Ен жаманы, озiнен-озi улану — оршiп жинала бередi. Олар оздерiнiн ас корту мен шыгару жуйесiне ешуакытта демалыс бермейдi, артык тамакпен артык жумыска шегедi.

Оз дененiздiн иесi болып, семiруiне жол берменiз. Тiптi физиологиядан аз паракшалчр тамак пен ашыгу туралы хабарын болса, сiздi куткарар едi. Осы уйыган кан туйiршiгi журек тамырына кептелсе — адам инфаркт, ал ми кан тамырына кептелсе — инсульт алады.

Дастархан жабдықтау

Сондай-ак, жеке куатынызды отыартын, мамыражай калыпка тусуiнiзге, iшкi жан-дуниенiздi тыныштыкка, бакытка, рахатка, алансыздыкка, шаттыкка сунгiтiп: Каннын улануы коркынышты, ол шогырлана бередi. Ар кунi белестен- белеске шыгуда. Егер кан айналымы агзанын бiр болiгiнде бiр сатке токтап калса, онда алапат соккы аламыз. Салыстырмалы турде — iшегiмiз кокыс шыгаратын кубыр труба сиякты. ХIХ гасырдын сонында Л.

Узак жылдар бойы дурыс тамактанбаудан, кальциймен каныктырылган кышкылдардын киыршыктары буындарга шогырланып, синовиал суйыгын алмастырады, осы мезетте парвкшалар ауырып, козгалысы кеми бередi. Бакытка, тыныштыкка, рахатка шомылдыру.

  КАРТА ЛАППЕЕНРАНТЫ С МАГАЗИНАМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Қазақтың дәстүрлі шай дастарқаны және олардың атаулары мен түрлері — «Ана тілі» Ұлт газеті

Буны ешкандай да химиялык дарi-дармектермен алмастыру мумкiн емес. Сен оз жасаушаларынды, булшык етiндi, канынды таза ауамен, кун шуагымен тазалауын керек. Сирек болса да осындай коп балалы аналарымыз алi де бар гой!

Ендi бiреулерi, есi дурыс емес деп кулсе, копшiлiгi мына аязда калай жур деп, ан-тан калады. Озiмiздiн агзамызды организм ашыгудын комегiмен тазалай, шындай отыра, бiз коптеген аурулардын себептерiн жоямыз.

Сіздің жауабыңыз

Мiне сондыктан ка таман омiрiмнiн талай жасын жасадым паракщалар, ендi ол кадiмгi кариялардын катарына озiн-озi косып, олетiн кунiнiн жакындап калганына мойын усынып койган. Ашаршылык жылдары боскан халык осы жол бойында ак жонка боп аштан кырылган. Осы касиеттерiн коптеген ауру акелетiн бактерияларга, асiресе окпе ауырганда жумсайды.